Artikel 1:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van voertuigen door
ELPINIKI., handelend onder naam ‘ELPINIKI Autoverhuur’, verder te noemen de verhuurder.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2:

1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst wordt aan de huurder verstrekt.
3. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergelden en brandstof voor rekening van de huurder.

Artikel 3:

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.
4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en
geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.
5. De huurder/bestuurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en reeds twee jaar in het bezit te zijn van het Nederlandse of Europese
rijbewijs.
6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
8. Het is huurder niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen met verhuurder.
10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
11. In het voertuig mogen zich uitsluitend het op de website aangegeven aantal zitplaatsen gebruikt worden.
12. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in
rekening worden gebracht, met een minimum van € 12,50- (excl. BTW).
13. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
15. In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder verplicht:
– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
– de instructies van verhuurder op te volgen;
– de politie ter plaatse te waarschuwen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermt te hebben;
– de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van
schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van derden.
-Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder niet zijnde huurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 4:
1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangst genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.
2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is de huursom verschuldigd tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.
3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.
Artikel 5:

1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
-de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 3;
– de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
– het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
– De schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke
-Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
– de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van
-gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
Artikel 6:

1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.
Artikel 7

1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de
werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
Artikel 7:
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het GREECE recht van toepassing.
Artikel 8:
1) De huurder dient met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig uitsluitend voor zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is.

2) Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.

3) Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

4) Het is huurder niet toegestaan om het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling. Tevens is het huurder niet toegestaan met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

5) Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

6) Het is bestuurder verboden om het voertuig te besturen wanneer hij/zij onder invloed is van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.

7) Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien : huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

Huurperiode:
Wij verhuren auto’s per kalender dag en niet per 24 uur. Onze kalenderdag begint om 08.00 uur en eindigt uiterlijk om 07.30 de volgende ochtend. Mocht de auto de avond voorafgaande aan de huurperiode beschikbaar zijn, dan mag deze worden opgehaald tussen 19.00 en 21.00 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Reserveren:
U kunt uw huurauto op drie manieren bij ons reserveren: aan de balie bij onze vestigingen of per telefoon of per internet. Voor annuleringen korter dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode worden kosten in rekening gebracht.

Brandstof:
De brandstofkosten zijn voor de huurder. U krijgt de auto vol mee en deze dient vol terug te worden gebracht.
Merk / type:
Het is niet altijd mogelijk om u het juiste model of type te geven wat u uitgezocht heeft. We doen daar natuurlijk wel ons best voor.

Schade en eigen risico
Bij een aanrijding dient altijd een schadeformulier ingevuld te worden.
Bij ernstig verwijtbaar gedrag zoals:
– rijden onder invloed van drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
– ernstige verkeersovertredingen met een ongeval als gevolg;
– grove nalatigheid of onjuist gebruik;
is bestuurder/huurder volledig aansprakelijk voor schade of letsel dat hieruit voortkomt.

Parkeerboetes en andere bekeuringen
U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van parkeerboetes of andere bekeuringen tijdens de huurperiode.
Wij geven de desbetreffende kosten plus €5,- administratiekosten aan u door.
Informatie:
Al onze informatie is onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.