Γενικοί Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρία ΄erentacar’ εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες καθώς και εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.

 1. Ο Μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και το σκοπό για το οποίο το μισθώνει.
  Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρεία
  erentacar το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα (ρεζέρβα, γρύλλο, εργαλεία, φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, κεραία) που το συνοδεύουν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν.
  Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην εταιρεία ‘
  erentacar’, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Μετά την παρέλευση 90 λεπτών από το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του αυτοκινήτου ο μισθωτής χρεώνεται με μια (1) επιπλέον ημέρα ενοικίασης.
  Η εταιρεία ‘
  erenacar’διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως.
  Η ‘
  erentacar’ έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης.
 2. Καθόλη τη διάρκεια της μισθώσεως ο μισθωτής και ο οποιοσδήποτε υπογράφει το παρόν συμφωνητικό υποχρεούται να κάνει καλή και σύμφωνη με το προορισμό και το παρόν χρήση του αυτοκινήτου, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την ύπαρξη λαδιών, νερού κ.λ.π, την κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλεια κινήσεως του, να κλειδώνει και να φυλάσσει αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του εν γένει.
 3. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία erentacar 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη τη μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.
 4. Ο μισθωτής πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. καθώς και κάθε άλλη διάταξη της Τροχαίας. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. η ποινή και το πρόστιμο βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή.
 5. Απαγορεύεται ρητώς στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για :
  α) να μεταφέρει βαρέα πράγματα
  β) να μεταφέρει περισσότερα πρόσωπα από όσα αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας του
  γ) να το εκμισθώνει σε τρίτους,
  δ) να ακολουθεί ή να μετέχει σε αγώνες μηχανοκίνητων οχημάτων,
  ε) να το παραχωρεί να το οδηγούν άλλοι, που δεν αναγράφονται στο συμφωνικό μίσθωσης.
 6. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κλπ.) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός, υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:
  α) να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο
  β) να σημειώσει το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των αυτόπτων μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το αυτοκίνητο
  γ)να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη τυχόν υπαρχόντων τραυματιών
  δ) να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την ‘
  erentacar’ o πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ. +2253023000 ή στο κιν. 6981765808 ή μέσω email erentacar.gr@gmail.com
  ε) να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία από κάθε τρίτο
  στ) να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατό.
  Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο κατάστημα της εταιρείας ‘
  erentacar’ και να παραδώσει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός 24 ωρών.
 7. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει μόνο ο μισθωτής και ένας πρόσθετος οδηγός, ο οποίος έχει δηλωθεί στο παρόν συμφωνητικό. Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να κατέχουν Ελληνική ή Διεθνή άδεια οδηγήσεως που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον.
 8. Το κόστος του καυσίμου βαρύνει τον μισθωτή. Χρησιμοποιείται το ανάλογο καύσιμο (βενζίνη ή πετρέλαιο).
 9. Η περιοδική συντήρηση των αυτοκινήτων παρέχεται από την e-rentacar. Απαγορεύεται η επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή σε περίπτωση βλάβης. Τα ελαστικό των αυτοκινήτων αντικαθίστανται σε τακτά διαστήματα λόγω φυσικής φθοράς. Ζημίες λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου, όπως ενδεικτικά καταστροφή ελαστικών από πεζοδρόμιο και λακκούβες ή τρύπια λάστιχα βαρύνουν το μισθωτή.
 10. Απαγορεύεται η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη.
 11. Δεν επιτρέπεται η έξοδος του αυτοκινήτου από την Ελλάδα
 12. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και κάθε άλλους ασχέτου με την παρούσα σύμβαση, όπως και η χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου για διάπραξη παρανόμου ή αξιόποινης πράξης. Η παράβαση του όρου αυτού καθώς και η εκ της παράβασης απορρέουσα ζημιά αναλαμβάνεται από τον μισθωτή οδηγό.
 13. Η εταιρεία ‘erentacar’ δεν φέρνει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή καθώς και αυτών που επιβαίνουν στο εκμισθούμενο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
 14. Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η ‘erentacar’ δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της ‘erentacar’ για την ανωτέρω αιτία.
 15. Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την ‘erentacar’.
  Ρητά συμφωνείται ότι η ‘
  e-rentacar’ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία, όταν ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.
 16. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.
 17. Κρατήσεις: Για την κράτηση Αυτοκινητου η αλλου οχηματος απαιτείται εξόφληση της ενοικίασης με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.Καμια κρατηση δεν ειναι εγκυρη χωρις προκαταβολη η εξωφληση.
 18. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας,αρμόδια ορίζονται τα καθ’ύλην ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης.

Όροι Ασφαλειών


Πλήρης Ασφάλεια (FULL COVER)

Περιλαμβάνει:

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Μερική και ολική κλοπή
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Ίδιες ζημιές με μέγιστο ποσό ευθύνης  600€ ΕΩΣ 1500€ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

Δεν καλύπτει τα κάτωθι εάν προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού:

 • Ζημιές στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου
 • Πρόστιμα που προκύπτουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
 • Μηχανικές βλάβες που θα προκληθούν από υπαιτιότητα του οδηγού
 • Ζημιές σε εξωτερικούς καθρέπτες
 • Ζημιές στα ελαστικά
 • Ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.
 • ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ , ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Γενικοί Όροι Ενοικίασης Μοτοσυκλέτας

 

 1. Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 χρόνια.
 2. Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας και να είναι σε ισχύ.
 3. Διάρκεια ενοικίασης: Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα (24ώρες). Καθυστέρηση πλέον της 1 ώρας χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.
 4. Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα. Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη ζημιά τoυ αυτοκινητου,μοτοσυκλέτας της η ‘e-rentacar’ , ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό όταν κι εφ’ όσον η ‘e-rentacar’ αποζημιωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:

 • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
 • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινητου,μοτοσυκλέτας , στα ελαστικά και στις ζάντες.
 • Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει το σταθμό της ‘e-rentacar’ και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.

 

 1. Ασφάλεια με απαλλαγή : Πληρώνωντας ένα επιπλέον ποσό 10€ ανά ημέρα ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να εχει μέγιστο ποσό ευθύνης  600€ ΕΩΣ 1500€ αναλογα την κατηγορια οχηματος,  σε περιπτωση ζημιας που μπορεί να προκληθεί στο αυτοκινητο, μοτοσυκλέτα με δική του ευθύνη.
 2. Καύσιμα: Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το αυτοκινητο,μοτοσυκλέτα με το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να είναι όπως όταν το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει χρέωση για τη διαφορά καυσίμου και επιπλέον ένα ποσό 5 ευρώ.Σε περιπτωση παραλαβης η παραδοσης αυτοκινητου εκτος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ο μισθωτης επιβαρυνεται με τα καυσιμα και την αναλογη χρεωση.
 3. Οδική βοήθεια: Ο μισθωτής επιβαρύνεται με το ποσό των 2 ευρώ ανά ημέρα. Σε περίπτωση που ο μισθωτής βρεθεί εκτός της ορισμένης περιοχής (ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ,ΠΑΡΑΛΙΑ,ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ) υποχρεούται να καλύψει μόνος του τα έξοδα οδικής βοήθειας που θα προκύπτουν.
 4. Εγγύηση: Όριο εγγύησης απο 600 εως 1200 ευρώ αναλογοs οχηματος με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.
 5. Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση του αυτοκινητου,μοτοσυκλέτας εξοφλείται ΣΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard με 1% επιπλέον χρέωση τραπεζικής προμήθειας.
 6. Παραδόσεις – Παραλαβές: Γίνονται μόνο στο σταθμό μας και εντός των ωρών λειτουργίας του. Εκτός των ωρών λειτουργίας και ημέρες αργιών, η παράδοση και η παραλαβή είναι εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση που επιβαρύνεται ο μισθωτής.
 7. Κρατήσεις: Για την κράτηση μοτοσυκλέτας απαιτείται εξόφληση της ενοικίασης με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.
 8. Πολιτική Ακυρώσεων: Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης,η ‘e-rentacar’ δικαούται να παρακρατήσει τα παρακάτω ακυρωτικά τέλη:
 • 20% επι του συνολικού κόστους ενοικίασης, για ακυρώσεις που δηλώνονται μέχρι και Δεκαεξι (16) ημέρες προ της ημερομηνίας έναρξης της ενοικίασης.
 • 35% επι του συνολικού κόστους ενοικίασης, για ακυρώσεις που δηλώνονται από δεκα (10) έως και δεκα (15) ημέρες προ της ημερομηνίας έναρξης της ενοικίασης.
 • 50% επι του συνολικού κόστους ενοικίασης για ακυρώσεις που δηλώνονται από μία (1) έως και εννεα (9) ημέρες προ της ημερομηνίας έναρξης της ενοικίασης H σε περίπτωση μη εμφανίσεως του πελάτη.
 • ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ 20 ΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ .
 • ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΙΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΕΡΘΕΤΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ

 

 1. Aκύρωση: .Οι ακυρώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην ‘e-rentacar’ μέσω φαξ στο 2253023000 ή στο email: erentacar.gr@gmail.com
 2. Τροχαίες Παραβάσεις – Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον μισθωτή.
 3. Χιλιόμετρα: Ελεύθερα χιλιόμετρα.
 4. Κράνος: Προσφέρεται δωρεάν κράνος στον μισθωτή.
 5. Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το όχημα για αγώνες ταχύτητας, σούζες ή βόλτες στην άμμο.
 6. Ο μισθωτής πρέπει να κλειδώνει το όχημα κάθε φορά που αυτό μένει ανεπιτήρητο
 7. Το όχημα επιτρέπεται να οδηγήται μόνο από τον οδηγό και από τα άτομα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό μίσθωσης.
 8. Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να μεταφέρει το όχημα εκτός της περιοχής.
 9. Ο μισθωτης θα επιστρέψει το όχημα στην εκμισθώτρια εταιρία στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε.
 10. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια εταιρία.
 11. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να δηλώσει το συμβάν, διαφορετικά καθίσταται αμέσως αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε ζημιά που έχει προκληθεί.
 12. Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εταιρία ‘e-rentacar’ δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστει ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της για τα ανωτέρα αίτια.
 13. Σε ειδικές περιπτώσεις, η ‘e-rentacar’ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο μοτοσυκλέτας με άλλον της ίδιας κατηγορίας (ή ανώτερης).
 14. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ 20 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ EXTRAS ΚΑΙ 0,20 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ,ΛΙΜΑΝΙΟΥ,ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ 40 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ EXTRAS ΚΑΙ 0,20 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.